Profesionalna prevodilačka agencija
Prevedi24  ›  Opći uslovi poslovanja

Opći uslovi poslovanja

Separator - prevedi24.ba

1. Opće odredbe

Ovi opći uslovi poslovanja vrijede za sve poslove i poslovne odnose između Prevedi24 kao pružaoca usluge (u daljnjem tekstu ”Izvršilac”) i naručioca usluge prijevoda (u daljnjem tekstu ”Naručilac”). Narudžbom usluga kod Izvršioca, Naručilac prihvaća sve tačke ovih općih uslova poslovanja.

Izvršilac se obavezuje da će sve naručene poslove obaviti kvalitetno, povjerljivo i u zadatom roku. U slučaju nemogućnosti ispunjenja rokova, Izvršilac je dužan o tome unaprijed obavijestiti Naručioca.

Izvršilac zadržava pravo izmjene Općih uslova poslovanja objavom promjene na web stranici prevedi24.ba.

2. Cijene i plaćanje

Cijenu za uslugu Prevedi24 plaća korisnik koji zahtijeva uslugu. Prevedi24 se naplaćuje prema važećem cjenovniku Izvršioca ili sukladno cijenama definiranim na web stranici www. .ba.

Cijena izražena za stranicu prijevoda, podrazumijeva jednu prevodilačku karticu koja sadrži 1800 karaktera s razmacima. Ukoliko tekst na jednoj stranici prelazi 1800 karaktera s razmacima, Izvršilac će Naručioca obavijestiti o izračunu cijene prijevoda stranice teksta.

CCijena je određena unaprijed po cjenovniku Prevedi24 i sve narudžbe do tri stranice ne mogu podlijegati bilo kakvim popustima. Cijena dostave u roku od 24 sata iznosi 5 KM, te se dodaje na ukupnu cijenu prijevoda i naplaćuje se u kompletu kod Naručioca.

Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo direktno s Izvršiocem i nisu predmet direktne narudžbe preko aplikacije Prevedi24.

Naručilac je obavezan da uplati ugovoreni iznos za sve naručene i izvršene usluge prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača.

3. Rokovi i isporuke

Prijevodi sudskog tumača Prevedi24 se isporučuju u roku od 24 sata od dana narudžbe prijevoda. Prevedeni tekstovi Naručiocu se isporučuju na njegovu adresu. Ako Naručilac zahtijeva isporuku na neku drugu adresu ili inostranstvo, dužan je platiti troškove takve dostave.

Rok prijevoda sudskog tumača je 24 sata od dana narudžbe prijevoda, osim ukoliko Izvršilac drugačije dogovori s Naručiocem. Rokovi za izradu prijevoda počinju teći od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručioca i Izvršioca nije drukčije ugovoreno.

4. Prava i obaveze

U slučaju bilo kakvog prigovora na kvalitet prijevoda od strane Naručioca, Izvršilac će u najkraćem roku korigirati tekst bez posebne naknade i izvršiti ponovnu dostavu.
Za sve prijevode namijenjene štampi Izvršilac preporučuje jezičku lekturu. Za prigovore na nelektorirane tekstove objavljene u štampi ili u sredstvima javnog priopćavanja Izvršilac ne može preuzeti odgovornost. Jezička lektura može se dodatno naručiti od Izvršioca.

Nakon izvršenja usluge, Naručilac je dužan pregledati dostavljeni prijevod i najkasnije u roku od 7 dana od dana dostave uložiti eventualni prigovor i samo ako je izvršio sve svoje obaveze prema Izvršiocu.

Izvršilac je dužan poštivati rokove prijevoda te prijevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja Izvršilac je o tome dužan obavijestiti Naručioca.

U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručilac to može učiniti isključivo putem pisane obavijesti. Naručilac je dužan platiti onaj dio posla koji je Izvršilac obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Izvršilac.

Izvršilac ima pravo da otkaže bilo koji ugovor sklopljen između Naručioca i Izvršioca kao i narudžbu Naručioca bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručiocu.

Izvršilac je ovlašten da prenese svoja prava i obaveze iz ovih općih uslova poslovanja u cijelosti ili djelimično na treću osobu.

Naručilac nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Izvršioca, prenijeti svoja prava i obaveze na treću osobu.

5. Jemstva i odgovornosti

Izvršilac nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručilac dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja.
Izvršilac garantira Naručiocu da će usluge prevođenja biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku.

Izvršilac garantira povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata.

Izvršilac ne može garantirati apsolutnu sigurnost informacija.

Svi podaci objavljeni na službenoj internetskoj stranici su isključivo informativnog karaktera.

Ovi opći uslovi poslovanja primjenjuju se od travnja/aprila 2017. godine.