Profesionalna prevodilačka agencija
Prevedi24  ›  Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Separator - prevedi24.ba

1. Opće odredbe

Ovi opšti uslovi poslovanja važe za sve poslove i poslovne odnose između Prevedi24 kao pružaoca usluge (u daljnjem tekstu “Izvršilac”) i naručioca usluge prevoda (u daljnjem tekstu “Naručilac”). Narudžbom usluga kod Izvršioca, Naručilac prihvaća sve tačke ovih Opštih uslova poslovanja.
Izvršilac se obavezuje da će sve naručene poslove obaviti kvalitetno, povjerljivo i u zadatom roku. U slučaju nemogućnosti ispunjenja rokova, Izvršilac je dužan unaprijed obavijestiti Naručioca.

Izvršilac zadržava pravo izmjene Opštih uslova poslovanja, objavom promjene na internetskoj stranici prevedi24.ba.

2. Cijene i plaćanje

Cijenu za uslugu Prevedi24 plaća korisnik koji zahtijeva uslugu. Prevedi24 usluge naplaćuju se prema važećem cjenovniku Izvršioca ili u skladu sa cijenama definisanim na internetskoj stranici www. .ba.

Cijena izražena za stranicu prevoda, podrazumijeva jednu prevodilačku karticu koja sadrži 1800 znakova sa razmacima. Ukoliko tekst na jednoj stranici prelazi 1800 znakova sa razmacima, Izvršilac će Naručioca obavijestiti o obračunu cijene prevoda stranice teksta.

Cijena je određena unaprijed po cjenovniku Prevedi24 i sve narudžbe do tri stranice ne mogu podlijegati bilo kakvim popustima. Cijena dostave u roku 24 časa iznosi 5 KM, te se dodaje na ukupnu cijenu prevoda i naplaćuje se u cjelini kod Naručioca.

Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo direktno sa Izvršiocem i nisu predmet direktne narudžbe preko aplikacije Prevedi24.

Naručilac je obavezan uplatiti ugovoreni iznos za sve naručene i izvršene usluge prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača.

3. Rokovi i isporuke

Prevodi sudskog tumača Prevedi24 isporučuju se u roku 24 časa od dana narudžbe prevoda. Prevedeni tekstovi isporučuju se Naručiocu na adresu Naručioca. Ako Naručilac zahtijeva isporuku na neku drugu adresu ili u inostranstvo, dužan je platiti troškove takve dostave.

Rok prevoda sudskog tumača je 24 časa od dana narudžbe prevoda, osim ukoliko Izvršilac drugačije dogovori s Naručiocem. Rokovi za izradu prevoda počinju teći od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručioca i Izvršioca nije drugačije ugovoreno.

4. Prava i obaveze

U slučaju bilo kakvog prigovora na kvalitet prevoda sa strane Naručioca, Izvršilac će u najkraćem roku korigovati tekst bez posebne naknade te ponovo izvršiti dostavu.

Za sve prevode namijenjene štampi Izvršilac preporučuje jezičnu lekturu. Za prigovore na nelektorisane tekstove objavljene u štampi ili u sredstvima javnog oglašavanja Izvršitelj ne može preuzeti odgovornost. Jezična lektura može se dodatno naručiti od Izvršioca.
Nakon izvršenja usluge, Naručilac je dužan pregledati dostavljeni prevod i najkasnije u roku 7 dana od dana dostave uložiti eventualni prigovor i to samo ako je izvršio sve svoje obaveze prema Izvršiocu.

Izvršilac je dužan poštovati rokove prevoda te prevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja Izvršilac je dužan o tome obavijestiti Naručioca.

U slučaju da Naručilac želi otkazati narudžbe, to može učiniti isključivo putem pisanog obavještenja. Naručilac je dužan platiti onaj dio posla koji je Izvršilac obavio do trenutka otkazivanja, a po računu kojeg izda Izvršilac.

Izvršilac ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručioca i Izvršioca kao i narudžbu Naručioca bez posebnog obrazloženja, slanjem pisanog obavještenja Naručiocu.

Izvršilac je ovlašćen prenijeti svoja prava i obaveze iz ovih Opštih uslova poslovanja u potpunosti ili djelimično na treću osobu.

Naručilac nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Izvršioca prenijeti svoja prava i obaveze na treću osobu.

5. Jemstva i odgovornosti

Izvršilac nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručilac dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja.
Izvršilac garantuje Naručiocu da će usluge prevođenja biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku.

Izvršilac garantuje povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva i patenata.

Izvršilac ne može garantovati apsolutnu sigurnost informacija.

Svi podaci objavljeni na službenoj internetskoj stranici isključivo su informativnog karaktera.

Ovi Opšti uslovi poslovanja primjenjuju se od aprila 2017. godine.